Σύμφωνα με επανειλημμένες και έντονες διαμαρτυρίες συναδέλφων από διάφορες περιοχές της χώρας σχετικά με την κυκλοφορία στο εμπόριο ρυπογόνων λαμπτήρων LED, παρατηρούνται φαινόμενα έντονων παρεμβολών στο φάσμα των βραχέων και των VHF κυμάτων. Με βάση τα ανωτέρω, εκτός από τα μέλη μας παρεμβολές δέχονται σίγουρα και άλλοι πρωτεύοντες χρήστες του φάσματος, που είναι το ΓΕΕΘΑ, η ΕΛΑΣ, Υπουργεία, Πρεσβείες  κλπ .

Επειδή το φαινόμενο γίνεται εντονότερο τελευταία και τείνει να γίνει ανεξέλεγκτο λόγω εισαγωγής ακατάλληλων προϊόντων από Ασιατικές χώρες με εικονική σήμανση “CE”, εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη τους, είτε απευθείας στις κατά τόπους περιφέρειες είτε στο e-mail raag-hq@raag.org με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ας σημειωθεί ότι για λόγους οικονομίας διάφοροι Δήμοι εντός της χώρας ενδέχεται να αντικαταστήσουν το σύνολο των λαμπτήρων φωτισμού τους με τους οικονομικούς LED. Αν για οποιονδήποτε λόγο προμηθευτούν λάθος προϊόντα, η κατάσταση θα είναι δύσκολα αναστρέψιμη και συνεπώς για την αποφυγή των ολέθριων συνεπειών απαιτείται να ενημερωθούμε γρήγορα και να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση για την αποφυγή τέτοιων ανωμαλιών.

Μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο αυτό https://youtu.be/o8zMhjXcmoA για να δείτε και να ακούσετε τον ήχο της παρεμβολής από τους λαμπτήρες LED.

Με βάση τον ισχύοντα «Ελληνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων» ο νόμος παρέχει στους Ραδιοερασιτέχνες την προστασία τους από παρεμβολές, ως προς τις εκχωρηθείσες προς αυτούς σε πρωτεύουσα βάση, ζώνες συχνοτήτων.

Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι βάση της νομοθεσίας τα προϊόντα που διατίθενται εντός της Ελλάδος οφείλουν να ακολουθούν και να συμμορφώνονται τις  διατάξεις της ΚΥΑ 50268/5137/13.07.2007(Β 1853) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα».

Στην περίπτωση καταγγελίας εφαρμόζονται οι παρ. 11 και 8 του άρθρου 40 του ν. 4070 του 2012 ή θεωρείται ότι συντρέχει περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου, οπότε εφαρμοστέα είναι η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4070 του 2012. Επιπλέον και  σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ενέργειες μέσα στις τυχόν ειδικά οριζόμενες προθεσμίες, αλλιώς μέσα σε εύλογο χρόνο.