Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25/11/2020 εξετάστηκαν οι αιτήσεις των μελών, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του ARRL card checker. Εμπρόθεσμα (μέχρι τις 1/11/2020) υπέβαλαν την αίτησή τους τα μέλη μας:

  • SV1RK
  • SV1MO
  • SV2DGH

Εκπρόθεσμα (στις 2/11/2020) υπέβαλε την αίτησή του το μέλος μας

  • SV2JAO

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων προέκυψε ότι ο υποψήφιος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, που είχε θέσει το Δ.Σ., είναι ο συνάδελφος ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΔΕΡΑΣ SV1RK.

Ο συνάδελφος κατέχει επιπλέον και το DXCC για τα 160M, που σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να ελέγξει επαφές και σ’ αυτή την μπάντα.

Η Ε.Ε.Ρ. θα αποστείλει στην ARRL επιστολή, με την οποία θα προτείνει τον συνάδελφο SV1RK για τη θέση του ARRL card checker. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την ARRL και θα μας κοινοποιηθεί, ώστε να εκδώσουμε τη σχετική ανακοίνωση προς τα μέλη μας.