Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ.