Απόκτηση Πτυχίου

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου «κατηγορίας 1» η «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, να διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
2. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μετα την Υποβολή της αίτησής σας θα ειδοποιηθείτε για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με eMail και SMS. Αν πετύχετε στις εξετάσεις θα χορηγηθεί το πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη.
Αν θέλετε΄Επιπλέον πληροφορίες/Διευκρινήσεις χρησιμοποιήστε τη φόρμα ‘Επικοινωνία’ απο το κυρίως μενού
Για τις περιπτώσεις Απόκτησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη χωρίς εξετάσεις ο Ενδιαφερόμενος θα πρεπει να καταθέσει αίτηση με τα απαραιτητα δικαιολογητικα στην ΑΠΥ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Παράβολο 26,00€ (e-παράβολο, κωδικός παράβολου [5113]).
Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου( ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου).
2 Έγχρωμες Φωτογραφίες που θα πρέπει να έχετε μαζί σας στις εξετάσεις