Το ισχύον Band Plan της IARU – Περιοχής 1, προσαρμοσμένο σύμφωνα με τον ελληνικό Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων – ΕΚΚΖΣ