Ανανέωση Άδειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Αίτηση για την ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη. (κατεβάστε την αίτηση)

2. Έλεγχος πληρότητας και επεξεργασία του αιτήματος και των στοιχείων – δικαιολογητικών που το συνοδεύουν.

3. Χορήγηση της ανανέωσης άδειας ραδιοερασιτέχνη, ή ενημέρωση του ενδιαφερόμενου περί των ελλείψεων ως προς την πληρότητα ή και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων – δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ για την εμπρόθεσμη ανανέωση (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5115]) και 35 ΕΥΡΩ για την εκπρόθεσμη (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5116]).

2.      Η προς ανανέωση άδεια ραδιοερασιτέχνη (πρωτότυπη).

3.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4.   Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμού βάσης, εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ για την εμπρόθεσμη ανανέωση (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5115]) ή  35 ΕΥΡΩ για την εκπρόθεσμη (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5116]).

Για την έκδοση του e-παραβόλου ακολουθείτε κατά περίπτωση τον σύνδεσμο και τη διαδρομή:

www.gsis.gr -> Υπηρεσίες προς πολίτες -> e-Παράβολο -> Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες -> Χορήγηση Παραβόλου -> Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Ραδιοεπικοινωνίες -> Κατηγορία Παραβόλου (Ραδιοερασιτέχνες, άδεια) -> Τύπος παραβόλου ([5115] Έκδοση ή εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας).

ή

www.gsis.gr -> Υπηρεσίες προς πολίτες -> e-Παράβολο -> Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες -> Χορήγηση Παραβόλου -> Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Ραδιοεπικοινωνίες -> Κατηγορία Παραβόλου (Ραδιοερασιτέχνες, άδεια) -> Τύπος παραβόλου ([5116] Εκπρόθεσμη ανανέωση της άδειας).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Α. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή).

 Β.  Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία το νωρίτερο μέχρι και έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της άδειας.

Για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτούνται: τα νομιμοποιητικά έγγραφα (ισχύον καταστατικό, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου και  απόφαση του Νομικού Προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη), δήλωση του μόνιμου χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 (ΦΕΚ 1969/Β/2011).
  2. Κοινή  Υπουργική Απόφαση 25000/740/Φ1/25.05.2011 (ΦΕΚ 1252/Β/2011).

Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ