Οργάνωση και Διοίκηση

Η λειτουργία της Ε.Ε.Ρ. καθορίζεται από το Καταστατικό της και τον Ειδικό Κανονισμό. Στο καταστατικό καθορίζεται ο σκοπός της, τίθενται οι κανόνες λειτουργίας της και ρυθμίζεται η οργάνωσή της.

Η Ε.Ε.Ρ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται απευθείας από την Γενική Συνέλευση των Μελών.

Για την υλοποίηση του σκοπού της Ε.Ε.Ρ., όπως ορίζεται στο Καταστατικό της, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της, την υποβοήθηση του Δ.Σ. και τον επιμερισμό των απαραιτήτων εργασιών μεταξύ των μελών συγκροτούνται επιτροπές κατά τομέα εργασίας, που απαρτίζονται υποχρεωτικά από μέλη της Ένωσης.