Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων μετάταξης

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων μετάταξης

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 14 Ιανουαρίου 2024 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης λήγει την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα μετάταξης σε τακτικό μέλος έχουν όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή στο raag-hq@ra….. την σχετική αίτηση μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Σημειώνεται ότι για να ληφθεί υπόψη η αίτηση μετάταξης, θα πρέπει το μέλος να είναι ταμιακά ενήμερο, δηλαδή να έχει καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2023.