Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων μετάταξης

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων μετάταξης

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι ενόψει της πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσα στον Ιανουάριο 2023 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μετάταξης λήγει το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα μετάταξης σε τακτικό μέλος έχουν όσα μέλη έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο raag-hq…. την σχετική αίτηση μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας. Επιπλέον, για να ληφθεί υπόψη η αίτησή τους, θα πρέπει να είναι ταμιακά ενήμερα, δηλαδή να έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2022.