Κανονισμός Λειτουργίας QSL Bureau

Κανονισμός λειτουργίας του Γραφείου QSL

Η Επιτροπή Διακίνησης Καρτών Επικοινωνίας χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στην διακίνηση των καρτών QSL, προς και από την Ένωση μέσα από το Γραφείο QSL και το Ειδικό Γραφείο QSL.

1. Το Γραφείο QSL της Ένωσης διακινεί κάρτες που προέρχονται από ή/και απευθύνονται προς μέλη της Ένωσης, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.

Οι κάρτες θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο αποδέκτη και διακινούνται μόνον όταν:

1α. Φέρουν το κανονικό διακριτικό κλήσης του αποδέκτη, όπως SV1…, SV2/SV1…, SV1…/M, DL/SV1…, κ.λ.π.

1β. Φέρουν ειδικό διακριτικό κλήσης, που έχει δοθεί προσωπικά στον αποδέκτη και διαφέρει από το κανονικό μόνο στο ελληνικό εθνικό πρόθεμα, π.χ. SX, SY, SZ, J4 αντί του κανονικού SV, SW, και μόνον εφόσον έχει προηγούμενα αποσταλεί στο γραφείο QSL αντίγραφο της άδειας χρήσης του συγκεκριμένου διακριτικού.

2. Το Ειδικό Γραφείο QSL διακινεί κάρτες που προέρχονται από ή/και απευθύνονται προς:

2α. Μέλη ή ομάδες μελών της Ένωσης που τους έχει εκχωρηθεί ειδικό διακριτικό κλήσης για διαγωνισμούς, γεγονότα κ.λ.π.

2β. Μη μέλη της Ένωσης ή ραδιοερασιτεχνικά σωματεία, που επιθυμούν την διακίνηση των καρτών τους μέσα από την Ένωση.

Οι κάρτες θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο αποδέκτη και διακινούνται μόνον όταν απευθύνονται στο συγκεκριμένο διακριτικό που εξυπηρετείται από το Ειδικό Γραφείο QSL.

3. Διακίνηση καρτών από το Ειδικό Γραφείο QSL:

3α. Για τη διακίνηση καρτών από το Ειδικό Γραφείο QSL απαιτείται προηγούμενη κατάθεση σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου μαζί με αντίγραφο της άδειας χρήσης του συγκεκριμένου διακριτικού.

3β. Το μέλος της Ε.Ε.Ρ., που ενδιαφέρεται για το άνοιγμα θυρίδας ειδικών διακριτικών, καταβάλλει εφάπαξ ποσό, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο ραδιοερασιτέχνης, που κάνει χρήση πολλών ειδικών διακριτικών, θα έχει μια θυρίδα για όλα τα ειδικά διακριτικά. ανά κιλό εισερχομένων και εξερχομένων καρτών, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για τη συμμετοχή του στα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και τελών αποστολής των καρτών του. Η θυρίδα θα παραμένει ανοικτή για 4 χρόνια από την ημέρα υποβολής από τον ενδιαφερόμενο της τελευταίας αίτησης για εξυπηρέτηση ειδικού διακριτικού.

3γ. Το μη μέλος της Ε.Ε.Ρ. ή το ραδιοερασιτεχνικό σωματείο, που ενδιαφέρεται για το άνοιγμα θυρίδας διακίνησης καρτών QSL, καταβάλλει ετησίως ποσό, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

3δ. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος (μέλος ή μη μέλος) θα καταβάλλει ποσό ανά κιλό εισερχομένων και εξερχομένων καρτών, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για τη συμμετοχή του στα έξοδα μεταφοράς, διαλογής και τελών αποστολής των καρτών του.

4. Οι κάρτες που έχουν αποδέκτες όπως παραπάνω, που κατοικούν μόνιμα ΕΚΤΟΣ νομού Αττικής, στέλνονται με απλή ταχυδρομική αποστολή ή με άλλο πρόσφορο μέσο στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί σαν ταχυδρομική το πολύ τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Οι κάρτες που έχουν αποδέκτες που κατοικούν ΕΝΤΟΣ του νομού Αττικής παραλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνον από το γραφείο QSL.

5. Οι εξερχόμενες κάρτες πρέπει:

5α. Να προορίζονται για χώρες ή/και γραφεία QSL που εξυπηρετούνται και αναφέρονται σε σχετικό πίνακα, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

5β. Να είναι ταξινομημένες χωριστά σε ομάδες κατά εθνικό μητρικό πρόθεμα, π.χ. G (2E, 2M, MW), EA (AM, AO, EA9), OH (OF, OJ0), UA-UI (1-0), (UR-UZ, EM-EO) και σύμφωνα με τον αριθμό του προθέματος εφόσον οι χώρες στις οποίες απευθύνονται έχουν διαφορετικά γραφεία για κάθε αριθμό π.χ. W1…W0, VE1…VE0 κ.λ.π.

6. Δεν διακινούνται οι κάρτες που προέρχονται από ή/και απευθύνονται σε διακριτικά αποδεκτών, που δεν υπάγονται στα παραπάνω 1 και 2, όπως επίσης και οι εξερχόμενες κάρτες που προέρχονται από διεκπεραιωτές QSL.

7. Το συνιστώμενο από την IARU και διεθνώς αποδεκτό μέγεθος των καρτών QSL είναι 90×140 (+/-3) χιλιοστά.

Το γραφείο QSL λειτουργεί στα εντευκτήρια της Ένωσης κάθε Τετάρτη από 17:00 – 20:30, έχει ηλεκτρονική διεύθυνση svqsl@raag.org και μοναδική ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΕΡ, QSL Bureau, Ταχ. Θυρίδα 42001, Τ.Κ. 12 101 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.