Επαναλήπτες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ (repeaters) ονομάζονται οι μη επανδρωμένοι σταθμοί (δηλαδή πομποδέκτες  που ενσωματώνουν την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να λειτουργούν χωρίς την ανθρώπινη παρουσία) με σκοπό να επιτρέψουν την επικοινωνία μεταξύ σταθμών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα της απευθείας επικοινωνίας (λόγω φυσικών εμποδίων, απόστασης κ.λπ.). Η αρχή λειτουργίας ενός επαναλήπτη είναι απλή: Λαμβάνει ένα σήμα σε μια συχνότητα Α και το επανεκπέμπει σε μια συχνότητα Β μέσα στην ίδια μπάντα (π.χ. στα 2 m). Οι επαναλήπτες τοποθετούνται σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία (π.χ. σε κορυφές βουνών ή ψηλά κτίρια) για να μεγιστοποιείται η εμβέλειά τους και χρησιμοποιούν συστήματα ελέγχου της πρόσβασης σε αυτούς (π.χ. υποτόνους).

Μία από τις σημαντικότερες χρήσεις τους είναι σε καταστάσεις κινδύνου ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ραδιοερασιτεχνικών ομάδων, οι οποίες προσφέρουν κοινωνική υπηρεσία βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.).

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ (transponders) είναι οι μη επανδρωμένοι σταθμοί που λαμβάνουν σήματα σε μια μπάντα (π.χ. στα 2 m) και τα επανεκπέμπουν σε διαφορετική μπάντα (π.χ. στα 70 cm). Πολλοί σύγχρονοι πομποδέκτες VHF/UHF μπορούν να λειτουργήσουν από κατασκευής και ως αναμεταδότες. Επίσης, αναμεταδότες υπάρχουν στους ραδιοερασιτεχνικούς δορυφόρους.

 

 

ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ (links) είναι μη επανδρωμένοι σταθμοί που φέρνουν σε σύζευξη άλλα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας, π.χ. λαμβάνουν σήματα από έναν επαναλήπτη και τα αναμεταδίδουν προς άλλον επαναλήπτη, φέρνοντας έτσι σε σύζευξη τους δύο επαναλήπτες. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η εμβέλεια σε περιοχές, στις οποίες δεν φτάνει το σήμα ενός επαναλήπτη.

 

 

ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ (radio beacons) Οι ραδιοερασιτεχνικοί ραδιοφάροι είναι μη επανδρωμένοι σταθμοί που εκπέμπουν σε καθορισμένες συχνότητες ειδικό χαρακτηριστικό (αναγνωριστικό) σήμα, που μπορεί να είναι ομάδα γραμμάτων του μορσικού αλφάβητου και διάφορες πληροφορίες (π.χ. locators, τηλεμετρία), με απλό κώδικα μορς ή κάποια ψηφιακή διαμόρφωση. Στον ραδιοερασιτεχνισμό οι ραδιοφάροι χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της διάδοσης σε διάφορες μπάντες.

 

 

 

APRS (Automatic Packet Reporting System) είναι ένα ραδιοερασιτεχνικό σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού σταθμών (κινητών και σταθερών) σε πραγματικό χρόνο σε μια περιοχή. Οι πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν συντεταγμένες θέσης μέσω GPS (Global Positioning System), καιρικές συνθήκες, μηνύματα τηλεμετρίας, μηνύματα μεταξύ χρηστών κλπ. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και μέσω διαδικτύου όπως και γραφικής απεικόνισης των πληροφοριών θέσης πραγματικού χρόνου των σταθμών σε χάρτη σε υπολογιστή.