Χορήγηση Ε.Δ.Κ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Κατάθεση Αίτησης (υποβάλλεται στην ΑΠΥ τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης του ΕΔΚ) στην οποία θα αναφέρεται η χρήση του ειδικού διακριτικού κλήσης (ραδιοερασιτεχνικό γεγονός), διάρκεια χρήσης του ΕΔΚ, η θέση από την οποία θα γίνουν οι εκπομπές, υπεύθυνος ραδιοερασιτέχνης, μέλη ομάδας, προτεινόμενο ΕΔΚ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου [Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ 1969/τΒ/02-09-2011)]. (κατεβάστε την αίτηση)

2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών).

3. Έκδοση απάντησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Παράβολα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. [Βλ. καρτέλα: ”Παρατηρήσεις-Οδηγίες”].
 2. Φωτοαντίγραφο άδειας ραδιοερασιτέχνη – ραδιοερασιτεχνών (αν πρόκειται για ομάδα) / νομικού προσώπου (εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο στάδιο έκδοση της αδείας ή έχει τροποποιηθεί).
 3. Για την χορήγηση ΕΔΚ προς πραγματοποίηση ραδιοερασιτεχνικών επικοινωνιών από το Άγιο Όρος είναι απαραίτητη επιπλέον η γραπτή συναίνεση της Ιερής Επιστασίας του Αγίου Όρους.
 4. Βεβαίωση από αρμόδια (Δημόσια) Υγειονομική Αρχή (για τις περιπτώσεις καταβολής μειωμένου τέλους).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 e-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΜΕΧΡΙ 15 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

10€

5118

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΜΕΧΡΙ 15 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ)ΣΕ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

30€

5119

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΜΕΧΡΙ 15 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ)

10 €

5120

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΜΕΧΡΙ 15 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ** (ΑΜΕΑ>67%)

5€

5130

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΜΕΧΡΙ 15 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ(ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ) ** (ΑΜΕΑ>67%)

5€

5131

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (ΑΝΑ ΗΜΕΡ. ΜΗΝΑ)

10€

5121

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ  ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΑ ΗΜΕΡ. ΜΗΝΑ)

30€

5122

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΑΝΑ ΗΜΕΡ. ΜΗΝΑ /ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ)

10€

5123

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ (ΑΝΑ  ΗΜΕΡ. ΜΗΝΑ) ** (ΑΜΕΑ>67%)

5€

5132

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΑΝΑ ΗΜΕΡ. ΜΗΝΑ /ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ) **(ΑΜΕΑ>67%)

5€

5133

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Τα έγγραφα που παραλαμβάνουν οι πολίτες με ψηφιακό τρόπο από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δε γίνονται δεκτά για δικαστική χρήση.

2) Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

3) Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

α. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

β. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

4)  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 50 ημέρες (άρθρο 4 Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’).

5) Για την έκδοση του e-παραβόλου ακολουθείτε το σύνδεσμο και τη διαδρομή:→ Υπηρεσίες προς πολίτες  → e-Παράβολο → Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες   →   Χορήγηση Παραβόλου → Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες →  Κατηγορία και Τύπος Παραβόλου: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ως άνω πίνακα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Χορηγείται σε αδειούχους ραδιοερασιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών αδειοδοτημένων Νομικών Προσώπων.
 2. Χορηγείται, σε ειδικές περιπτώσεις και σε προσωρινή βάση, σε μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες ή ομάδες ραδιοερασιτεχνών αλλά και σε νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί ραδιοερασιτεχνική άδεια τόσο για δικές τους ανάγκες συμμετοχής σε ραδιοερασιτεχνικές εορτές − διαγωνισμούς − εκθέσεις − γεγονότα όσο και για την υποστήριξη επικοινωνιακών αναγκών εορταστικού χαρακτήρα άλλων κοινωνικών Φορέων (προσκοπικές οργανώσεις, αθλητικοί όμιλοι, αθλητικές διοργανώσεις, εορτασμοί μουσείων, μεγάλες εορτές κλπ), που δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών.
 3. Για την χρησιμοποίηση ΕΔΚ, ο ενδιαφερόμενος ραδιοερασιτέχνης ή ο υπεύθυνος έναντι τρίτων, στις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, πρέπει να έχει εξασφαλίσει δικαιώματα παραχώρησης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού και όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις προς τούτο.
 4. Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση κ.λπ.) με ποσοστό τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, καταβάλλουν το μισό (1/2) από τα καθοριζόμενα τέλη λειτουργίας.
 5. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 6. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ο ΟΤΑ β΄ βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια  για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα  πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 1. Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011(ΦΕΚ 1969/τΒ/02-09-2011).
 2. Υ.Α. 10800/310/04-03-2013 (ΦΕΚ 648/τΒ/21-03-2013).
 3. Κ.Υ.Α. 25000/740/Φ1/25.05.2011 (ΦΕΚ1252/Β/2011).

Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ