Χορήγηση άδειας SV0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Κατάθεση Αίτησης (υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία της περιοχής μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου). (κατεβάστε την αίτηση)

2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών).

3. Έκδοση απάντησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ραδιοερασιτεχνικής άδειας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
 2. Βεβαίωση (πτυχία ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα) από την οποία να προκύπτουν τα σχετικά δικαιώματα που του παρέχει η αλλοδαπή ραδιοερασιτεχνική άδειά του σχετικά με τις περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας, τα είδη εκπομπής και τα όρια ισχύος. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τέτοια έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δική του Υπεύθυνη Δήλωση με τις πληροφορίες αυτές.
 3. Αποδεικτικά για την πέραν των τριών (3) μηνών παραμονή του στην Ελλάδα (Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο ή συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή μισθωτήριο ή εκκαθαριστικό Εφορίας κ.λ.π.).
 4. Το προβλεπόμενο παράβολο για την έκδοση Ελληνικών αδειών, ανεξαρτήτως διάρκειας ισχύος της εκδιδόμενης άδειας σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
 5. Βεβαίωση από αρμόδια υγειονομική Αρχή (για τις περιπτώσεις καταβολής μειωμένου παραβόλου).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τα έγγραφα που παραλαμβάνουν οι πολίτες με ψηφιακό τρόπο από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής δε γίνονται δεκτά για δικαστική χρήση.

2. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

3Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

α) Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

β) Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή).

4.  Χρόνος διεκπεραίωσης: 50 ημέρες (άρθρο 4 Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α’).

5. Για την έκδοση του e-παραβόλου ακολουθείτε το σύνδεσμο και τη διαδρομή: http://www.gsis.gr→ Υπηρεσίες προς πολίτες  → e-Παράβολο → Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες   →   Χορήγηση Παραβόλου → Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες→  Κατηγορία και Τύπος Παραβόλου: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 e-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

26€

5115

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΜΕΑ>67%)

13€

5127

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 1. Χορηγείται σε ραδιοερασιτέχνες που διαμένουν στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και κατέχουν άδεια η οποία εκδόθηκε από χώρα με την οποία υφίσταται ισχύουσα συμφωνία αμοιβαιότητας με την Ελλάδα (αφορά τις χώρες που δεν έχουν αποδεχτεί την Σύσταση T/R 61-02 της CEPT)].
 2. Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση κ.λπ.) με ποσοστό τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, καταβάλλουν το ήμισυ (1/2) των καθοριζομένων παραβόλων.
 3. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 4. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ο ΟΤΑ β΄ βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια  για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα  πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 1. Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969/τΒ/02-09-2011).
 2. Υ.Α. 10800/310/04-03-2013 (ΦΕΚ 648/τΒ/21-03-2013).
 3. ΚΥΑ 25000/740/Φ1/25.05.2011 (ΦΕΚ1252/Β/2011).

Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ