Χορήγηση άδειας SV0

 Υποβολή αίτησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Μετα την Υποβολή της αίτησής σας θα ειδοποιηθείτε με eMail.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Βεβαίωση (πτυχία ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα) από την οποία να προκύπτουν τα σχετικά δικαιώματα που του παρέχει η αλλοδαπή ραδιοερασιτεχνική άδειά του σχετικά με τις περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας, τα είδη εκπομπής και τα όρια ισχύος. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τέτοια έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δική του Υπεύθυνη Δήλωση με τις πληροφορίες αυτές.
  • Αποδεικτικά για την πέραν των τριών (3) μηνών παραμονή του στην Ελλάδα (Ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο ή συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή μισθωτήριο ή εκκαθαριστικό Εφορίας κ.λπ.).
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ e-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 26 € 5115
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΜΕΑ>67%) 13 € 5127