1. Κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη. (κατεβάστε την αίτηση)

2. Έλεγχος πληρότητας και επεξεργασία του αιτήματος και των στοιχείων – δικαιολογητικών που το συνοδεύουν.

3. Χορήγηση της άδειας ραδιοερασιτέχνη, ή ενημέρωση του ενδιαφερόμενου περί των ελλείψεων ως προς την πληρότητα ή και την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων – δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ (e–παράβολο, κωδικός παραβόλου [5115]).

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά  έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους).

3.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία δηλώνεται: α) ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, β) ότι κατά το παρελθόν δεν του έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού.

4. Φωτοαντίγραφο ραδιοερασιτεχνικού πτυχίου ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης περί εναρμονισμένου πιστοποιητικού εξετάσεων ραδιοερασιτέχνη HAREC  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κατά την ψηφιακή υποβολή αιτήματος, αποκλειστικά και μόνο, στο σχετικό Έντυπο Αίτηση, δεν απαιτείται υπογραφή του αιτούντος καθόσον η σελίδα της αίτησης φέρει σήμανση ταυτοποίησης μέσω Taxisnet.

2. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

α.  Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

β.  Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή).

γ. Σε περίπτωση ανηλίκου, Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η  συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου. Ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου.

δ.. Για τα Νομικά Πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό μη κερδοσκοπικού σωματείου ή συλλόγου, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του Νομικού Προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη, δήλωση του μόνιμου χώρου του σταθμού, αίτηση και παράβολο 26€, e-παράβολο, κωδικός παραβόλου [5115]).

ε. Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  i) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη,

 ii) ο υπεύθυνος λειτουργίας να είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας 1 και ορίζεται με απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ζ. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους.

ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ (e – παράβολο, κωδικός παραβόλου [5115]).

Για την έκδοση του e-παραβόλου ακολουθείτε το σύνδεσμο και τη διαδρομή:

www.gsis.gr -> Υπηρεσίες προς πολίτες -> e-Παράβολο-> Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες -> Χορήγηση Παραβόλου -> Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Ραδιοεπικοινωνίες -> Κατηγορία Παραβόλου (Ραδιοερασιτέχνες, Άδεια) -> Τύπος παραβόλου ([5115] Έκδοση ή εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,  υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, είναι ο ΟΤΑ β΄ βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια  για σκοπούς αρχειοθέτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα  πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 (ΦΕΚ1969/Β/2011).
  2. Κοινή  Υπουργική Απόφαση 25000/740/Φ1/25.05.2011 (ΦΕΚ1252/Β/2011).

Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ