Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ.