Τροποποίηση Άδειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Κατάθεση αίτησης. (κατεβάστε την αίτηση)

2. Επεξεργασία αιτήματος (έλεγχος δικαιολογητικών).

3. ‘Εκδοση απάντησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Παράβολο Δ.Ο.Υ. εννέα (9) ευρώ για την τροποποίηση (ΚΑΕ 3741) ή ηλεκτρονικό παράβολο (e–παράβολο), κωδικός [5117].
  2. Η προς τροποποίηση άδεια ραδιοερασιτέχνη (πρωτότυπη).
  3. Επίσημα έγγραφα ή Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986) ανάλογα με την περίπτωση, που να αποδεικνύουν την αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.
  4. Για τα Νομικά Πρόσωπα τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κ.λ.π.), από τα οποία προκύπτει η εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή.

2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή).

Σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης της άδειας, πρέπει αυτή να είναι σε ισχύ, ενώ η ημερομηνία λήξης δεν αλλάζει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ. Α. 38200/1136/2011 ΦΕΚ Β’ 1969, άρθρο 9.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

50 ημέρες (Ν.2690/1999 ΦΕΚ Α’ 45, άρθρο 4).

ΚΟΣΤΟΣ: εννέα (9) ευρώ

Για την έκδοση του e-παραβόλου ακολουθείτε το σύνδεσμο και τη διαδρομή:

www.gsis.gr   → Υπηρεσίες προς πολίτες  → e-Παράβολο → Είσοδος για Πιστοποιημένους Χρήστες του taxisnet ή Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες → Χορήγηση Παραβόλου → Φορέας Δημοσίου : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες → Κατηγορία Παραβόλου (Ραδιοερασιτέχνες, άδεια)  → Τύπος παραβόλου (5117 Τροποποίηση της άδειας).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο χρόνος διεκπεραίωσης του αιτήματος, υπολογίζεται από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  1. Υπουργική Απόφαση 38200/1136/2011 ΦΕΚ Β’ 1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25000/740/Φ1/2011 ΦΕΚ Β’ 1252, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής μπορείτε να τα κατεβάσετε ΕΔΩ