Έναρξη Μαθημάτων Προετοιμασίας Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών A' 2022

Παρακάτω θα βρείτε τις προκηρύξεις των Π.Ε. Αττικής για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη B΄ Περιόδου 2022.

Οδηγίες:
– (σε αναμονή). Δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική προκήρυξη
– (εκδόθηκε). Η σχετική προκήρυξη έχει εκδοθεί, μπορείτε να τη διαβάσετε πατώντας κλικ στον τίτλο.

Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών

Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων (εκδόθηκε)

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β΄ Περιόδου
2022, στην περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής.

Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή Εξετάσεων Β Περιόδου του 2022 για την απόκτηση Πτυχίου
Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου στην περιοχή ευθύνης
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων για την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, με ώρα
έναρξης 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις αναφερόμενες εξετάσεις θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα.
 Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχουν
συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό
αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
 Η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους/έδρα τους εντάσσεται στη περιοχή ευθύνης της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά &
Νήσων.
Να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022, στην έδρα της Αρμόδιας
Υπηρεσίας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς), σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
, ήτοι :
 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για τη
ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου
κατοικίας του.
 Το παράβολο των 26 ευρώ, (e-Παράβολο με κωδικό 5113).
 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου για την έκδοση του πτυχίου.

 Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και
τη νομιμότητα της παραμονής τους (π.χ. άδεια παραμονής, κάρτα ευρωπαίου πολίτη
κλπ).
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, στην αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά & Νήσων που βρίσκεται
στην οδό Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον πρώτο όροφο, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, και
ώρα 10:00 π.μ, εφ’όσον συγκεντρωθούν τρεις (3) τουλάχιστον υποψήφιοι
. Εάν δε
συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο,
μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο/η μοναδικός/ή υποψήφιος/φια) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να
παραπεμφθούν σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική
γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε
ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/2011 (ΦΕΚ1969/Β) «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών
σταθμών ασυρμάτου».
Η σχετική αίτηση καθώς και πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Ε. Δυτικής Αττικής – Ελευσίνα (εκδόθηκε)

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ περιόδου 2022 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &
Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β΄ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 με ώρα ενάρξεως 10:00 π.μ.
Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
  Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην
  Ελλάδα.
 • Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις πρέπει να έχουν
  συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης κατ΄
  ελάχιστον από δημοτικό σχολείο.
 • Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους/έδρας τους να εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της
  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
 • Να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας
  σχετική αίτηση
  συνοδευόμενη από τα κάτωθι :
  I. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την
  ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
  II. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά
  έγγραφα πού σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη μόνιμη διαμονή
  τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
  III. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης
  κατοικίας τους.
  IV. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών
  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm ακολουθώντας τη διαδρομή:
  Χορήγηση παραβόλου-Φορέας δημοσίου: Υποδομών και Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες Πτυχίο –Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις
  εξετάσεις για πτυχίο).
  V. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων για την έκδοση
  του πτυχίου).
  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης
  Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Β.Λάσκου και Διογένους Ελευσίνα).
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
  δικαιολογητικά στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022.
  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι.
  Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο
  μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
  Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα,αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της ΥΑ 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/τΒ/02-09-2011).
  Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (εκδόθηκε)

Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ Περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &
Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β ’ Περιόδου 2022 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 με ώρα
ενάρξεως 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής
στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να
έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από
δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών (1ος Όροφος) της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής (Κλεισθένους 35 Σταυρός, Αγ. Παρασκευής).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά στη
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή
ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022
.
Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την
  ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
  αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και
  τη μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής, όπου προβλέπεται.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης
  κατοικίας τους.
 4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου
  Οικονομικών https :// www 1 . gsis . gr / sgsisapps / eparavolo / public / welcome .
  htm ), ακολουθώντας τη διαδρομή: Χορήγηση παραβόλου Φορέας δημοσίου:
  Υποδομών και μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες Κατηγορία Παραβόλου:
  Ραδιοερασιτέχνες, Τύπος παραβόλου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).
 5. Δύο φωτογραφίες ( υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την
  έκδοση του πτυχίου).
 6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή ανώτερη βαθμίδα.

  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3)
  υποψήφιοι. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη Α.Π.Υ. της ίδιας Περιφέρειας, μετά από
  προηγούμενη συνεννόηση.
  Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11).
  Η σχετική αίτηση καθώς και πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών – Περιστέρι (εκδόθηκε)

Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ Περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β΄ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 με ώρα ενάρξεως 13:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο (ισόγειο), της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο δήμο Περιστερίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας/έδρα τους, εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας αυτής, μέχρι την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022.
Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.
 4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο : εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https :// www 1.gsis. gr / sgsisapps / eparavolo / public / welcome. htm), με κωδικό τύπου [5113] Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).
 5. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).
  Σύμφωνα με την παρ.4.2 του άρθρου 3 της υ.α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11) και δεδομένου ότι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.
  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ), μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
  Σύμφωνα με την παρ.4.2 του άρθρου 3 της υ.α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11) και δεδομένου ότι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.
  Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Ε. Βόρειου Τομέα (εκδόθηκε)

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β’ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &
Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β’ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής
Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 με
ώρα ενάρξεως την 11:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν
αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο (όροφος 5ος, αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα της Περιφέρειας Αττικής επί
της Λεωφόρου Κηφισίας 20, Μαρούσι Αττικής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας αυτής, μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.
Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή προσωρινής βεβαίωσης ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά
  έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του.
 4. Παράβολο 26 € (e-παράβολο : εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών https :// www 1. gsis. gr / sgsisapps / eparavolo / public / welcome. htm), με κωδικό τύπου “5113”Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο).
 5. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των
  εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).
 6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή ανώτερη βαθμίδα.
  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3)
  υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ), μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενησυνεννόηση.
  Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα,αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α.
  38200/1136/11.08.2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02.09.11).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Ε. Νότιου Τομέα (εκδόθηκε)

Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη B′ Περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), B΄ Περιόδου 2022 στην περιοχή ευθύνης Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022, με ώρα ενάρξεως 12:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Θεομήτορος 59, Άλιμος).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την
  ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής, όπου προβλέπεται.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.
 4. Παράβολο 26 Ευρώ(e-παράβολο με κωδ. τύπου 5113 από την ιστοσελίδα
  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm, συμμετοχή στις εξετάσεις για
  πτυχίο).
 5. Δύο φωτογραφίες ( υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).
 6. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.
  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι.
  Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη υπηρεσία Μετ/ρών & Επικ/ών της Περιφέρειας Αττικής, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
  Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11).
  Η σχετική αίτηση και πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (εκδόθηκε)

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, B΄ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 &
Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Β΄ περιόδου 2022, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 με ώρα ενάρξεως 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τουςκαι έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο 1 (αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο), της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής – Λεωφ.
Μεσογείων 156
.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενοτήτας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας αυτής, μέχρι την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την
  ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά
  έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου
  κατοικίας του.
 2. Παράβολο 26 є (e-παράβολο: εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου οικονομικών: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm ακολουθώντας την διαδρομή: Χορήγηση Παραβόλου → Φορέας Δημοσίου: Υποδομών & Μεταφορών/Ραδιοεπικοινωνίες→Κατηγορία Παραβόλου: Ραδιοερασιτέχνες, Πτυχίο → Τύπος Παραβόλου:[5113]Συμμετοχή στις εξετάσεις για πτυχίο.
 3. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση
  του πτυχίου).
 4. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την παρ.4.2 του άρθρου 3 της υ.α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11) και δεδομένου ότι κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις,
οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ), μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.
Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11).

ΑΠΟΦΑΣΗ